Informacja o projekcie „Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”

Projekt nr RPLD.06.01.02-10-0011/16 pn.:

„Rewaloryzacja zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”


współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno; www.um.kutno.pl

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź; www.rpo.lodzkie.pl

Całkowita wartość Projektu: 16 942 299,87

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 10 559 277,32

Celem Projektu jest przywrócenie architektonicznie ważnego dla Kutna centrum miasta z uwagi na unikatowy charakter obiektu w skali kraju oraz badanie i popularyzacja tradycyjnego rzemiosła i technik budowlanych. W ramach projektu zakłada się remont, przebudowę, częściową odbudowę i rozbudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania zespołu Pałacu Saskiego. Realizacja Projektu przyczyni się do osiągnięcia wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych, w tym poprawy atrakcyjności turystycznej regionu poprzez rozwój zasobów dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji Projektu: 2017 – 2021

Tagi .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.